Home

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek Wwft beursgenoteerd

Welke vormen van het cliëntenonderzoek kent de WWFT? Wet

Cliëntenonderzoek voor de Wwft - Belastingdiens

verduidelijking van de procedures met betrekking tot het cliëntenonderzoek. Waren de Eerste en de Tweede Europese Witwasrichtlijnen nog rule based van aard, de Derde Europese Witwasrichtlijn gaat uit van een risicogeoriënteerde benadering van het cliëntenonderzoek en is principle based (werkt met open normen). Deze Richtlijn en d Vereenvoudigd cliëntenonderzoek Voorwaarden De instelling kan een vereenvoudigd cliëntenonderzoek instellen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 31 De instelling beschikt over voldoende gegevens waaruit blijkt dat sprake is van een zakelijke relatie/transactie die naar haar aard een laag risico op witwassen of financieringen terrorisme meebrengt, legt die vast en houdt deze actueel Het cliëntenonderzoek dient risico-georiënteerd te zijn2, d.w.z. dat de intensiteit van het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert. In het onderhavige Risicobeleid voor het cliëntenonderzoek ingevolge de WWFT word 5.3 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk. Deze Europese anti-witwasrichtlijn beoogt door middel van het voorschrijven van preventiev

Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. In sommige gevallen kunt u aantonen dat de transactie een laag risico heeft op witwassen of terrorismefinanciering. Dit komt echter zelden voor, bijvoorbeeld bij leveringen aan beursfondsen. Wilt u nagaan of een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat? Ga naar de website van Bureau Financieel Toezicht In zogenaamde laag risico situaties - cliënt is bijvoorbeeld een beursgenoteerde onderneming of een 100% dochtermaatschappij daarvan - kan een vereenvoudigd cliëntenonderzoek plaatsvinden. In situaties die een hoog/hoger risico vormen, zoals bijvoorbeeld een PEP-cliënt of wanneer een cliënt fysiek niet aanwezig is voor identificatie, is verscherpt cliëntenonderzoek verplicht Artikel 39. 1. Meldingsplichtige entiteiten en de bestuurders en werknemers ervan delen de betrokken cliënt of derden niet mee dat overeenkomstig artikel 33 of 34 informatie is, wordt of zal worden verstrekt of dat een onderzoek naar witwassen of terrorismefinanciering wordt of kan worden uitgevoerd. 2

UBO bij beursgenoteerde ondernemingen - WWFT Partner

Based on Directive (EU) 2015/849, Article 9, the Commission is mandated to identify high-risk third countries having strategic deficiencies in their regime on anti-money laundering and counter terrorist financing. The aim is to protect the integrity of the EU financial system. One of the pillars of the European Union's legislation to combat. 2 Het cliëntenonderzoek Indien u onder de WWFT valt, verplicht de WWFT u om voorafgaande aan de transactie een onderzoek te doen naar uw klant, het cliëntenonderzoek. Het cliëntenonderzoek houdt in dat u moet weten met wie u zaken doet. Het cliëntenonder-zoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en het verifiëren van diens identiteit Vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Er is sprake van een vereenvoudigd cliëntenonderzoek bij cliënten waar een laag risico bestaat op witwassen of financiering van terrorisme. Anders dan voorheen het geval was, zijn in de huidige Wwft geen specifieke typen cliënten aangewezen waarvan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan Het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Bij het vereenvoudigd cliëntenonderzoek is er sprake van cliënten bij wie een laag risico bestaat op witwassen en financieren van terrorisme. Hierbij dient een instelling in ieder geval rekening te houden met de niet-limitatieve lijst van risicofactoren in bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn . In deze bijlage wordt bijvoorbeeld verwezen naar. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek <ul><li>Soort vrijstelling </li></ul><ul><li>Kredietinstellingen, beursgenoteerde rechtspersonen </li></ul><ul><li>Overheden </li></ul><ul><li>Wel documenteren dat vrijstelling geldt </li></ul> 11

Wwft cliëntenonderzoek Ondernemersplein - KV

 1. Cliëntenonderzoek voor WWFT. Je moet het cliëntenonderzoek uitvoeren voordat de transactie plaatsvindt. Dit onderzoek bestaat uit het identificeren en verifiëren van je handelspartner. Het cliëntenonderzoek kan risico-georiënteerd worden ingezet. Uiteraard is zorgvuldigheid geboden. Wat is identificeren (vaststellen)
 2. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek In de herziene Wwft worden geen gevallen meer genoemd waarbij met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan. U zult zelf op grond van de risicobeoordeling moeten kijken of sprake is van een bewezen laag risico, in welk geval kan worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek
 3. Translations in context of cliëntenonderzoek in Dutch-English from Reverso Context: de meldingsplichtige entiteiten, in het kader van het cliëntenonderzoek overeenkomstig hoofdstuk II
 4. Aanvullend cliëntenonderzoek in de Wwft d. voor zover mogelijk, een voortdurende controle op de zakelijke relatie wordt verricht, met inbegrip van een nauwlettend toezicht op de tijdens de gehele duur van deze relatie verrichte transacties. De Ww€ at uit van e rigebaseer impmentat van maatregelen vband m h cliëntenonoek door instelngen
 5. Schema 3.1 Standaard cliëntenonderzoek cliënt=natuurlijk persoon 7 Art. 3, lid 2 Wwft 2018 en art. 8, lid 5 onder a Wwft 2018. 8 Zie art. 33 Wwft 2018. 9 Zie artikel 11 Wwft 2018 jo. Art. 4 Uitvoeringsregeling Wwft 2018. 10 Vastlegging van de identificatiegegevens kan het makkelijkst door een kopie ID op te slaan. De Algemen

Wijziging van het vereenvoudigd- en verscherpt cliëntenonderzoek Er dient vastgesteld te worden aan de hand van onder andere activiteiten klant, UBO, reputatie, aard van de relatie en gedrag van de klant of er sprake is van een hoog (verscherpt), dan wel laag (vereenvoudigd) onderzoek risico 4.9 Gedrags- en beroepsregels van accountants en de Wwft 32 5 Cliëntenonderzoek 33 5.1 Inleiding 33 5.2 In welke gevallen cliëntenonderzoek verplicht 33 5.3 Naar wie cliëntenonderzoek 34 5.4 Op welk moment cliëntenonderzoek doen 35 5.5 Gevolgen van niet verrichten cliëntenonderzoek of niet het vereiste resultaat bereiken 3 5.2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn Een dergelijke verwijzende dienstverlener moet aan ons bevestigen dat het cliëntenonderzoek in overeenstemming met de Wwft is gedaan. Daarnaast moet die dienstverlener alle identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens over de identiteit van de cliënt, de eventuele vertegenwoordiger en de eventuele UBO aan ons verstrekken

De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam

Als u als instelling moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dan moet u weten met wie u zaken doet. Hiervoor dient u een een cliëntenonderzoek uit te voeren waarbij u de identiteit van uw toekomstige zakenrelatie vaststelt en verifieert. Maar wanneer volstaat een normaal onderzoek en wanneer is een verscherpt. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat Wwft-plichtige ondernemers, zoals banken, accountants en notarissen, cliëntenonderzoek instellen naar hun cliënten. Dat kunnen ook publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, Nederlandse staat) zijn. In de tot 25 juli 2018 geldende tekst van artikel 6 van de Wwft (vereenvoudigd. PEP-check (art. 8 lid 5 Wwft) Titel 1.5 - Cliëntenonderzoek vereenvoudigd. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft) Titel 1.6 - Cliëntenonderzoek verscherpt. Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft) Titel 1.7 - UBO-register. UBO-register (art. 10a - 10c Wwft) Titel 1.8 - Meldingsplicht. Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Dit laatste geldt overigens voor alle informatie die in het kader van cliëntenonderzoek conform de Wwft wordt verkregen. b. Normaal cliëntenonderzoek. Zoals hierboven vermeld, de Wwft gaat ervan uit dat dit het cliëntenonderzoek is dat in elk geval verricht dient te worden

2 RISICOBELEID ACIMON ADVICE VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) INHOUD: 1 ALGEMEEN 2 STANDAARD CLIËNTENONDERZOEK 2.1 Cliënt/natuurlijk persoon 2.2 Cliënt/rechtspersoon 2.3 Vaststellen doel en aard van de beoogde relatie 2.4 Monitoring 3 VEREENVOUDIGD CLIËNTENONDERZOEK 4 CRITERIA VOOR AANVULLEND CLIËNTENONDEZOEK 4. De WWFT heeft daarmee ook op beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen een ruimere toepassing gekregen. De grens van de zogenaamde objectieve indicator is verlaagd van € 15.000 naar € 10.000. Cliëntenonderzoek voor WWFT. Je moet het cliëntenonderzoek uitvoeren voordat de transactie plaatsvindt cliëntenonderzoek en werd het bedrijf ingedeeld in een verkeerd segment. (vereenvoudigd, normaal of verscherpt). 12. Aanscherping Wwft per 25 juli 2018 voor accountantskantoren (3) 12. Derde wijziging: andere risico indeling (lijst Europese Unie van 290 blz.!)

Cliëntenonderzoek (artikel 3 en 8 van de Wwft) Daar betoogde het kantoor dat het BFT ten onrechte heeft geconcludeerd dat zij in het dossier van cliënt 1 de monitoringsverplichting heeft geschonden en dat er een plicht bestond tot het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek in dit dossier Leidraad Wwft 2015 Verkopers van goederen 9en Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen . 4. VORMEN VAN CLIËNTENONDERZOEK . De Wwft kent drie vormen van cliëntenonderzoek: het regulier cliëntenonderzoek, het vereenvoudigd cliëntenonderzoek en het verscherpt cliëntenonderzoek. Deze drie vormen worden hierna nader beschreven

5.3 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk. Deze Europese anti-witwasrichtlijn beoogt door middel van het voorschrijven van preventiev Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Wwft per juli 2018? Bij klanten die worden ingedeeld in klasse 1 voert u dan een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uit, bij klanten die u in klasse 2 indeelt wordt dat een verscherpt cliëntenonderzoek. Meer nieuws op de Bureau DFO Kennisbank Op grond van art. 33 lid 1 Wwft is het uitgangspunt dat alle documenten en gegevens die zijn gebruikt voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van een basis cliëntenonderzoek (art. 3 Wwft), een vereenvoudigd onderzoek (art. 6 Wwft) of een verscherpt onderzoek (art. 8 en art. 9 Wwft) worden vastgelegd

'4e/5e anti- witwasrichtlijn en het UBO register' VCO &NCI Symposium Compliance & Integriteit: morgen en in 2020 4 October 201 Art. 33 Wv Wft - Artikel 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Artikel 33 1. Een instelling die op grond van deze wet een persoon heeft geïdentificeerd en zijn identiteit heeft geverifieerd, of bij wie de cliënt is geïntroduceerd conform de procedure van artikel 5, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:a. van natuurlijke personen:1°. de. De Wwft kent vier kernverplichtingen. Ten eerste het verrichten van een gedegen - standaard, vereenvoudigd of verscherpt - cliëntenonderzoek (artikel 3 - 8 Wwft) op basis van een risicoanalyse. Zowel de eigen opdrachtgever als de wederpartij van de opdrachtgever dienen onderzocht te worden (artikel 3 lid 2 jo. artikel 3 lid 12 Wwft) Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (artt. 6 vóór aanvang van de dienst voert is vrijgesteld van de Wwft (cliëntenonderzoek en eventueel melden van een ongebruikelijke transactie), niet alleen bij procedure gerelateerde kwesties, maar ook bij ee

De herziene Wwft laat geen ruimte voor het aanwijzen van situaties waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. Eerder waren gevallen waarin sprake was van levensverzekeringen waarvan de jaarlijkse premie € 1.000 of minder bedroeg, of waarvan de eenmalige koopsom € 2.500 of minder bedroeg vrijgesteld. Dat is nu niet mee Artikel 35 Wwft luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen. Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de Wwft te kennen

Novak cliëntonderzoek en de nieuwe Wwft bij eenvoudige

Cliëntenonderzoek en Customer Due Diligence (CDD) De algemene leidraad van het Wwft erkent drie soorten cliëntenonderzoeken: standaard, vereenvoudigd en verscherpt. Het vereenvoudigd onderzoek is op toepassing voor een selecte groep clienten zoals overheidsinstanties, hier is geen verder onderzoek naar nodig De Wwft geeft dus geen specifieke regels hoe het cliëntenonderzoek moet worden verricht en werkt met open normen. In beginsel kunnen er drie vormen van cliëntenonderzoek worden onderscheiden, namelijk 1) het standaard cliëntenonderzoek, 2) het vereenvoudigd cliëntenonderzoek en 3) het verscherpt cliëntenonderzoek Beide nieuwe aspecten van het cliëntenonderzoek corresponderen met nieuwe bepalingen in de WWFT zoals voorgesteld in artikel I, onderdeel D. D In artikel 2.10 wordt de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft toegevoegd als omstandigheid die een hoger risico kan inhouden Checklist cliëntenonderzoek Wwft, 29-08-2019 Pagina 1 van 7 Checklist cliëntenonderzoek Wwft (versie 2018) Cliëntnummer Cliëntnaam (Eerste) invuller Datum laatste actualisatie/door: > Deze checklist wordt (in samenhang met de 'Checklist nieuwe cliënt' ingevuld voor alle nieuw

Cliëntenonderzoek voor de Wwft: ken je cliënt. Het cliëntenonderzoek, dat steeds met dat doel in het achterhoofd verricht dient te worden, kan eenvoudig zijn en binnen een mum van tijd zijn afgerond, maar het is ook mogelijk dat een uitgebreidere en diepgaandere beoordeling nodig is Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan alleen als je organisatie comfortabel kan vaststellen dat het risico gerechtvaardigd laag is. Verscherpt cliëntenonderzoek is volgens art 8 Wwft nodig als 'de aard van de zakelijke transactie of relatie een hoog risico met zich meebrengt', of als 'de staat waar de cliënt woont of zetel heeft is aangewezen als staat met een hoger risico' toepassing vinden bij het vereenvoudigd dan wel verscherpt cliëntenonderzoek. Een verscherpt cliëntenonderzoek is verplicht als de cliënt woon-achtig is of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat met een hoger risico op witwassen en financieren van terrorisme volgens de lijst van de Europese commissie. Wijzigingen van de nieuwe Wwft De WWFT kent twee hoofdverplichtingen voor accountants (en met ons nog veel andere adviseurs): het instellen van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. De wet verplicht tot het melden van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie aan een daarvoor ingesteld meldpunt. De andere pijler betreft het cliëntenonderzoek Een instelling mag het cliëntenonderzoek op grond van artikel 10 Wwft aan een derde uitbesteden, maar de instelling blijft echter zelf verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de Wwft. Bij deze cliëntonderzoeken kan de instelling het onderscheid maken tussen een vereenvoudigd cliëntonderzoek of een verscherpt cliëntonderzoek

De Wwft eist dat ons kantoor een cliëntenonderzoek instelt alvorens in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aan te gaan met een nieuwe cliënt dan wel een incidentele transactie of meerdere met elkaar verband houdende transacties van ten minste € 15.000,- te verrichten voor een nieuwe cliënt Artikel 1. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 1°. bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht , niet zijnde een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarvoor op grond van artikel 2:11, tweede lid, of artikel 2:16, vierde lid, van die wet geen vergunning tot uitoefening. GEWOON, VEREENVOUDIGD EN VERSCHERPT CLIËNTENONDER-ZOEK De Wwft kent drie soorten cliëntenonderzoek, nl. het gewone onderzoek, het vereen-voudigde onderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek. In het onderstaande wordt kort aangegeven wat deze verschillende typen onderzoek inhouden. GEWOON CLIËNTENONDERZOEK Het gewone cliëntenonderzoek omvat

Handreiking voor een risicobeleid Wwft - PDF Gratis downloa

 1. de Wwft) wordt dit als vereenvoudigd cliëntenonderzoek aangeduid. De betrokken instelling moet voldoende gege-vens verzamelen om vast te stellen of de cliënt voor een ver-eenvoudigd cliëntenonderzoek in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeven alleen het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie te worden vastgesteld. Identificati
 2. De Wwft verbiedt ons om inhoudelijke werkzaamheden in een Wwft-zaak te verrichten voordat het cliëntenonderzoek grotendeels is afgerond. Het onderzoek naar de herkomst van de middelen (financiering), onderdeel van het cliëntenonderzoek, mag namelijk in de meeste gevallen tijdens onze dienstverlening worden afgerond
 3. g van witwassen en financieren van terrorisme) De makelaar als poortwachter. Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen.
 4. NOB: Algemene Leidraad Wwft nog onduidelijk. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het concept van de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977. De tweede zin van de tweede alinea luidt: Ten aanzien van de mogelijkheid om een vereenvoudigd cliëntenonderzoek te verrichten, zullen niet langer typen.
 5. Cliëntenonderzoek in de Wwft: hoe ver moet je gaan? Veel accountants vragen ons: Hoe ver moet ik gaan met het cliëntenonderzoek?. We legden de vraag voor aan Anke Feenstra, advocaat en partner bij Hertoghs Advocaten in Breda. Ze heeft veel ervaring in strafzaken met betrekking tot de Wwft, valsheid in geschrifte en fraude en verduistering
 6. der situaties waarin het mogelijk is om het vereenvoudigd cliëntenonderzoek toe te passen. Er wordt nog meer (dan vroeger) uitgegaan van een risico gebaseerde benadering bij de uitvoering van het (verscherpt) cliëntenonderzoek
 7. Betaaldienstverleners en betaaldienstagenten opgelet: Wwft-bereik is uitgebreid! In juli 2011 is de Wijzigingswet financiële markten 2010 (de Wfm 2010) in werking getreden. De Wfm 2010 leidt er ondermeer toe dat alle betaaldienstverleners en betaaldienstagenten onder het bereik vallen van de Wwft. Dit heeft gevolgen voor de.

Een cliëntenonderzoek doen bij een ongebruikelijke

 1. ent politiek personen' gaan meer personen vallen dan tot op heden. De groep cliënten die kon vallen onder het begrip 'vereenvoudigd cliëntenonderzoek', komt te vervallen
 2. Het cliëntenonderzoek moet vervolgens aan de hand van de resultaten van de risicobeoordeling worden ingericht. Cliëntenonderzoek. De herziene Wwft laat geen ruimte voor het aanwijzen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden
 3. verscherpt of vereenvoudigd cliëntenonderzoek moet worden verricht. De vierde richtlijn vult het bestaande instrumentarium om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan verder aan. Inmiddels is er in Europees verband reeds een wijziging van de vierde anti -witwasrichtlijn tot stand te komen

Makelaars- en Taxateurs-branche reageert op consultatie implementatie UBO-register. 07/05/2017. 0 Reacties. NVM, VBO-makelaar en VastgoedPRO hebben gezamenlijk gereageerd op de internetconsultatie 'Implementatiewetregistratie uiteindelijk belanghebbenden'. In het wetsontwerp wordt een centraal UBO-register geïntroduceerd in werking getreden.1 De Wwft is op verschillende onderdelen aangescherpt. Door de wijzigingen kan het zijn dat instellingen ingrijpende aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten aanbrengen. Zo vereist de wet scherpere maatregelen voor cliëntenonderzoek. Daarbij nemen de mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigd cliëntenonderzoek af Inhoud Inleiding - 5 Pre-toets - 7 Blok A Inleiding A1 Ontstaan en wijzigingen Wwft - 11 A2 Instellingen - 12 A3 Kernverplichtingen - 15 A4 Overige verplichtingen - 16 Blok B Cliëntenonderzoek B1 Inhoud, vereisten en doel - 19 B2 Soorten cliëntenonderzoek - 22 Blok C Meldingsplicht ongebruikelijke transacties C1 Meldingsplicht - 27 C2 Ongebruikelijke transacties - 2

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Uitvoeringsregeling Wwft. De Wwft biedt de mogelijkheid nadere regels te stellen bij ministeriële regeling. In de Uitvoeringsregeling Wwft wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De regeling heeft betrekking op uitzonderingen op het verplichte cliëntenonderzoek en de mogelijkheden tot vereenvoudigd cliëntenonderzoek De nieuwe Wwft verlangt een zorgvuldig uitgevoerd cliëntenonderzoek. Als dit onderzoek niet op een (aantoonbaar!) gedegen manier wordt uitgevoerd, zijn er boetes mogelijk van maximaal € 5 miljoen met daarnaast een omzetgerelateerde boete van 20% van de jaaromzet Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek is toereikend bij klanten bij wie een laag risico bestaat op witwassen en financieren van terrorisme. Vervolgens zijn financiële dienstverleners verplicht om per klant de risicobeoordeling en -indeling vast te leggen, op een zodanige wijze dat deze op verzoek aan de toezichthouders kunnen worden getoond 4. Cliëntenonderzoek . Onder de oude regelgeving was door middel van een lijst aangegeven bij welke type cliënten een vereenvoudigd cliëntenonderzoek zou mogen worden uitgevoerd. Onder de aangepaste Wwft is bepaald dat geen type cliënt(en) op voorhand kan worden aangemerkt voor een vereenvoudigd cliëntonderzoek Strafrechtelijke aanpak via de Wwft Door: mr. Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze wet zijn de verplichtingen zoals het cliëntenonderzoek en de meldplicht opgenomen

2.3.1 Artikel 3 en 8 Wwft: verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek Artikel 3, eerste lid, Wwft verplicht instellingen om een cliëntenonderzoek te verrichten ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het cliëntenonderzoek moet zowel voor het aangaan als gedurende de zakelijke relatie worden uitgevoerd Art. 10 Wv Wft - Artikel 10 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Artikel 10 1. Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in. De KNB wijst op (pdf, 131 kB) de toename van de administratieve lasten die voor de Wwft-instellingen uit het Uitvoeringsbesluit voortvloeien. Er kunnen op grond van de richtlijn geen instanties meer worden aangewezen waarvoor standaard vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden toegepast Eerst zal worden ingegaan op het begrip betaaldienst. Daarna wordt de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek kort toegelicht. Het begrip betaaldienst In artikel 1 sub a van de Wwft wordt gedefinieerd welke instellingen onder het bereik van de Wwft vallen (de zogenaamde Wwft-instellingen) Indien die andere Wwft-instelling bijvoorbeeld vanwege een laag risico vereenvoudigd cliëntenonderzoek heeft toegepast, en de bank meent dat deze beoordeling onterecht is, dan dient de bank of die andere Wwft-instelling te vragen om verdere identificatie- en verificatiegegevens

AFM-brochure 'Voldoet u aan de Wwft-verplichtingen?' De herziene Wwft laat geen ruimte voor het aanwijzen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. Als in het verleden op grond van artikel 6 of 7 Wwft (oud) geen cliëntenonderzoek is gedaan, moet dit nu onmiddellijk in gang worden gezet. Cliëntenonderzoek › normaal (art. 3 WWFT) › vereenvoudigd; banken (WFT-instellingen), beursgenoteerde ondernemingen (en 100% dochterondernemingen) en overheden (staan al onder toezicht) (art. 6 WWFT) › verscherpt (art. 8 WWFT); (i) niet in persoon (ii) PEP (iii) eigen beleid invulle Hoe diepgaand het cliëntenonderzoek moet zijn, is afhankelijk van de risicogevoeligheid voor witwassen en/of het financieren van terrorisme door uw cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie. Naar aanleiding daarvan volgen uit de Wwft drie typen van onderzoek: regulier, vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek

Wwft - Bureau Financieel Toezich

Het cliëntenonderzoek moet vervolgens aan de hand van de resultaten van de risicobeoordeling worden ingericht. Cliëntenonderzoek. De herziene Wwft laat geen ruimte voor het aanwijzen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden De nieuwe Wwft-leidraad was nodig in verband met de invoering van het UBO-register, waarover u al eerder bericht bent (zie externe links). De wijzigingen in de leidraad die op dit UBO-register betrekking hebben, behandelen we hier niet opnieuw. De gehele Wwft-leidraad beslaat 60 pagina's. Hiermee wordt de vierde anti-witwasrichtlijn verder geïmplementeerd Vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Bij een laag risico, mag een Wwft-plichtige instelling vereenvoudigd onderzoek naar de cliënt uitvoeren. De Wwft verwijst in artikel 6 naar Bijlage II van de Vierde anti-witwasrichtlijn voor een lijst van risicofactoren met die in ieder geval rekening gehouden moet worden

Wwft Automatische vergelijking versie 1 januari 2018 met versie 25 juli 2018 1 Automatische vergelijking tussen de Wwft per 1 januari 2018 en die per 25 juli 2018 Tussen [ ] haken is soms een korte toelichting op het artikel toegevoegd. § 2.2. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek is derhalve in de daartoe omschreven omstandigheden toegestaan. Aan de andere kant is aangescherpt cliënten- onderzoek noodzakelijk indien sprake is van een hoog risico. Melden ongebruikelijke transacties Een ander belangrijk aspect van de Wwft BES is de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties Het door instellingen te verrichten cliëntenonderzoek staat ook wel bekend als het Customer Due Diligence (CDD)-onderzoek. Met CDD wordt ook wel gedoeld op het 'Know Your Customer (KYC)'- of 'ken uw klant'-beginsel. Artikel 3 lid 1 Wwft verplicht instellingen om een cliëntenonderzoek t

EUR-Lex - 32015L0849 - EN - EUR-Le

De WWFT eist dat een cliëntenonderzoek wordt ingesteld alvorens een zakelijke relatie aan te gaan met een nieuwe cliënt dan wel een transactie te verrichten voor een nieuwe cliënt. Het cliëntenonderzoek dient risico-georiënteerd te zijn. In het onderhavige risicobeleid wordt invulling gegeven aan dit begrip Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (pagina 23) In de bijlage van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staan per type instelling objectieve en subjectieve indicatoren vermeld op grond waarvan beoordeeld moet worden of een transactie als een ongebruikelijke transactie kan of moet worden aangemerkt

Blog: De gevolgen van de anti-witwasrichtlijn nader belicht. De rubriek 'Wwft en Tuchtrecht' heeft het genoegen haar lezers hierbij de eerste SpotOn Blog van het nieuwe jaar te presenteren. Wij hopen dat u 2017 goed heeft afgesloten. In 2018 staat er weer veel te gebeuren, waaronder mogelijk de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn uitwerking van dit begrip, die in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 tot uitdrukking komt. In de derde plaats komen bepalingen die deel uitmaakten van het Uitvoeringsbesluit Wwft en waarin verwezen wordt naar cliënten waarnaar in alle gevallen vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden verricht, te vervallen een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. 2. Ten vierde worden de bepalingen voor . het melden van ongebruikelijke transacties veranderd met als gevolg dat deze meldplicht voor onder andere aanbieders van kansspelen gaat gelden en worden de drempelbedragen verlaagd. Het voorgelegde besluit geeft uitvoering aan deze aanpassingen CaseWare lanceert WWFT+: App voor snelle risicobeoordeling klant. Op een efficiënte en snelle manier uw klantrisico's in beeld, conform de wettelijke vereisten. Dat biedt de nieuwe cloud-app WWFT+. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden

Daarbij nemen de mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigd cliëntenonderzoek af. Bovendien zijn alle instellingen die onder de Wwft vallen verplicht om een eigen beoordeling van de risico's op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden, en te beschikken over gedragslijnen, procedures en maatregelen om deze risico's te beheersen WWFT 2020 FACTSHEET . WWFT Art. 2019 2020 Uitbreiding reikwijdte1. 1a (4) 1. (Rechts)personen die bemiddelen bij tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en Vereenvoudigd cliëntenonderzoek bij : VERLAGING LIMIET: EUR 250 wordt verlaagd naar EUR 150, me Ondanks dat de WWFT inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 35 WWFT luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke.

In een beperkt aantal gevallen blijft een vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogelijk, mede afhankelijk van de risicobeoordeling van het accountantskantoor. Compliance en auditfunctie De gewijzigde Wwft geeft aan dat accountantskantoren over een onafhankelijke en effectieve compliance functie dienen te beschikken, voor zover passend bij de aard en omvang van het kantoor In de herziene Wwft worden niet langer bepaalde typen cliënten aangewezen, waarbij een instelling met vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan volstaan. Een instelling dient per geval zelf te beoordelen welk type cliëntenonderzoek gepast is. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Nu valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft. De wet bevat ook een opsomming van cliënten met een laag risico op witwassen en/of financieren van terrorisme. Bij dergelijke cliënten volstaat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek Guidance Wtt18 en Wwft voor trustkantoren Het cliëntenonderzoek voor trustkantoren is verder verdiept en daarbij zijn belangrijke begrippen (zoals 'Uiteindelijke belanghebbende') ingrijpend gewijzigd. Nieuwe regelgeving roept normaliter de nodige interpretatievraagstukken op. Dat is logisch

 • Fondrobot engelska.
 • NASA news.
 • Eib trainee.
 • Algorand vs Bitcoin.
 • CJS CD Keys.
 • ICBE vergunning.
 • Golem crypto Price INR.
 • Binance scalping fees.
 • GiftOff UK.
 • Acast Spöktimmen.
 • How to calculate margin call in Forex.
 • T mobile cz.
 • IShares Global Clean energy review.
 • Enjin wallet hacked.
 • Iconic Hatsune Miku songs.
 • Brunstad Weston.
 • Pool 3m Durchmesser 1 20m tief.
 • CoinSpot insurance.
 • Koers Wirecard IEX.
 • High yield investment in Nigeria.
 • Cydia Download iOS 14.
 • Finanzen flatex.
 • Nedsänkt pool i altan.
 • 10 oz Silver Bar UK.
 • FX ventilation villa.
 • New York Marathon qualifying times.
 • Among Us hacks No Human verification.
 • Mio rea matbord.
 • Pleatco filter.
 • Dämma upp bäck.
 • Amazon net income by year.
 • Price of BEE.
 • Best crypto trading book.
 • Soorten inkomsten.
 • Apple Store finland.
 • Anställa personal.
 • Månadsbudget mall.
 • Convertire criptovalute in euro Coinbase.
 • Buxcoin price prediction.
 • Division Service Region Norrbotten.
 • Apple Store finland.