Home

Immateriële vaste activa website

Ziekenhuizen claimen driekwart miljard compensatie

Immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa (IVA) is een niet-monetair actief en is niet tastbaar. Het doel van een immaterieel actief is te dienen in het gebruik van de productie, verkoop van goederen of diensten, verhuur aan derden of voor de administratieve handelingen Website activeren op balans als immateriële vaste activa en afschrijven. De website kosten kunnen in de jaarrekening (deze wordt opgemaakt op basis van de administratie) als volgt worden verwerkt: Activeren als immateriële vaste activa op de balans óf verwerken als reclamekosten in de winst-en-verliesrekening Moeten we een website of software - gezien hun niet-stoffelijke aard - activeren als materiële vaste activa (mva) of als immateriële vaste activa (imva)? En onder welke post moeten deze dan worden geboekt? In het Modellenbesluit ontbreekt hiervoor zowel bij de mva als de imva een geschikte post Immateriële vaste activa (RJ 210) worden volgens de in RJ 210 opgenomen definities gekwalificeerd als identificeerbare, niet monetaire activa zonder fysieke gedaante. Onder immateriële vaste activa worden, op basis van art. 2.365 lid 1 BW, afzonderlijk opgenomen: a. kosten van oprichting en uitgifte van aandelen

Betekenis van immateriële vaste activa. Net zoals andere vaste activa zijn ook immateriële vaste activa op een duurzame manier verworven en worden ze voor een lange termijn door de onderneming gebruikt. Ze zijn in tegenstelling tot materiële vaste activa (bv. gebouwen of machines) niet tastbaar. Voorbeelden zijn octrooien en licenties. De immateriële vaste activa vallen onder de rubriek 21 en worden opgedeeld in: Rubriek 21 Immateriële vaste activa Intern ontwikkelde software voor intern gebruik wordt geclassificeerd als immateriële vaste activa (software), waarbij de vorming van een wettelijke reserve verplicht is. Intern ontwikkelde software voor extern gebruik wordt geclassificeerd als materiële vaste activa (andere vaste bedrijfsmiddelen) indien er sprake is van standaardsoftware Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa is een post op de balans in een jaarrekening. De post omvat activa die niet tastbaar of grijpbaar zijn, maar die wel zorgen voor toekomstige economische voordelen. Wat is activa (of activum) Ook voor een website en soortgelijke immateriële activa kunt u max. 28% investeringsaftrek krijgen. Voorwaarde is wel dat u eigenaar wordt. Dit betekent dat een periodieke bijdrage voor het gebruik van bijvoorbeeld een website geen investeringsaftrek oplevert. Betaal dus bij voorkeur in één keer voor uw eigendom

IVA Externe verslaggeving Immateriële vaste activ

 1. Software mag u daarom activeren als een immaterieel vast actief en dat als ze bestemd is om op duurzame wijze voor de bedrijfsactiviteit gebruikt te worden. Een analoge redenering geldt voor de ontwikkelingskost van websites
 2. Als dit wel het geval zou zijn, dan zou je de uitgaven niet in één keer in aftrek kunnen brengen. Leuk om dan te weten dat er voor immateriële activa een uitzondering geldt, waardoor je kan kiezen of je een investering in immateriële vaste activa (website) in het jaar van voortbrenging direct in aftrek brengt op je winst of dat juist niet doet
 3. Immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur zijn die activa waarvan de levensduur zowel juridisch als economisch onbeperkt is. Naar mening van de Commissie zullen immateriële vaste activa slechts in uitzonderlijke omstandigheden als activa met een onbeperkte levensduur kunnen worden aangemerkt (bv. verwerving van een merk met wereldwijde bekendheid)

Website in de jaarrekening - VANTHUL adviseurs fiscalisten

D1 Immateriële vaste activa D1.1 Controledoelstelling Vaststellen: - van het bestaan en de (juridische resp. economische) eigendom. - consistente toepassing waarderingsgrondslagen - aanwezigheid informatie voor de toelichting. D1.2 De immateriële vaste activa dienen te worden onderscheiden in: - kosten van uitgifte van aandele De activa zijn in feite de bezittingen van een onderneming en worden gefinancierd met de passiva zijde van de balans. De activa en passiva zijn logischerwijs in euro's (of andere valuta) gelijk aan elkaar. Aan de activa-zijde van de balans kun je onder ander de volgende posten aantreffen. Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa De 'Immateriële vaste activa' betreffen de ondernemingsmiddelen van onlichamelijke aard die bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsactiviteit te worden gebruikt, en waaruit naar verwachting toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien. Immateriële vaste activa komen op het actief van de balans terecht onder post 'II. Immateriële

Website activeren op balans als immateriële vaste activa en afschrijven De website kosten kunnen in de jaarrekening (deze wordt opgemaakt op basis van de administratie) als volgt worden verwerkt: Activeren als immateriële vaste activa op de balans óf verwerken als reclamekosten in de winst-en-verliesrekening Wat zijn immateriële vaste activa? Dit zijn niet-monetaire (dus geen geld) en geen stoffelijke bezittingen die verondersteld worden langer dan één verslagperiode mee te gaan. Kenmerk van deze bezittingen is dat zij uit de menselijke geest zijn ontsproten en dat je er niet op kunt kloppen (het is immers geen materie) Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben Wilt u immateriële activa in de innovatiebox vanaf 2017 plaatsen? Daarvoor moeten de immateriële activa aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij maken onderscheid tussen kleinere en grotere belastingplichtigen. Sommige voorwaarden zijn het zelfde voor beide groepen. Andere voorwaarden verschillen juist

meerwaarden op immateriële vaste activa betreft, moet het bovendien gaan om activa waarop fiscaal afschrijvingen werden aangenomen), voorlopig vrijgesteld voor het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt en, mits herbelegging, gespreid belast over een aantal belastbar Immateriële vaste activa's. Immateriële vaste activa's zijn niet tastbaar. Het gaat hier om bezittingen die een rol kunnen spelen in het financiële proces maar niet in het tastbare bedrijfsproces. Wanneer de waarde van het immateriële vast te stellen is, is het mogelijk om deze activa op de balans op te nemen In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn Contextual translation of immateriele vaste activa into English. Human translations with examples: intangible asset, intangible assets Materiële vaste activa. De materiële vaste activa is het meest eenvoudig voorbeeld van vaste activa. Het gaat om tastbare bezittingen die de onderneming langdurig in zijn bezit houdt. Hierbij geldt wel dat ze een waarde moeten hebben van meer dan 450 euro (excl. omzetbelasting). De materiële vaste activa worden als volgt verder onderverdeeld

Software en websites activeren als materiële vaste activa

immateriële vaste activa' van de opgave 276 K als belastbaar bestanddeel worden aangegeven. Toelichting 276 K | 2/2 Aanslagjaar 2019 Toelichting bij de vakken Vak 'Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa' In de kolommen van dit vak moeten de gevraagde gegevens worde Voor immateriële vaste activa gelden volgende maximale afschrijvingspercentages (uitzondering audiovisuele werken) Actief Afschrijvingspercentage Investeringen in onderzoek en ontwikkeling 33,33% Overige IVA (incl. goodwill*) 20% * Voor cliënteel wordt meestal een afschrijvingstermijn van ongeveer 10 jaar vooropgesteld. Korter 6. Bijlagen Geconsolideerde balans I. Vaste activa 2.321.691 2.392.797 Materiële vaste activa 2.181.771 2.250.659 Immateriële vaste activa 39.862 45.246 Deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast . Nadere informati De gewone investeringsaftrek: tarief. Waar de gewone, eenmalige investeringsaftrek in 2006 de facto nog werd afgeschaft, werd het sinds 2014 voor kleine vennootschappen opnieuw mogelijk om hun belastbare basis te verminderen met een gewone investeringsaftrek van 4% van de aanschaffingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa Activa - Wat zijn activa? Activa zijn alle bezittingen van een bedrijf of persoon die uitgedrukt kunnen worden in een geldwaarde. Je vindt deze boekhoudkundige term op de balans en de winst-en-verliesrekening.. Houd je activa bij met een cloud-based boekhoudprogramma zoals Debitoor. Probeer Debitoor gratis voor 7 dagen.. Binnen je bedrijf zijn je activa vaak de dingen waar je in geïnvesteerd.

Immateriële vaste activa jaarrekenin

Not the dataset that you are looking for? You can do a datarequest to request a specific dataset. Make a data request. Would you like to respond to the contents of this dataset Voor immateriële vaste activa kun je in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Zo is dit het geval bij bijvoorbeeld een website, octrooien, licenties en auteursrechten. Dit zijn niet-fysieke investeringen die meerwaarde bieden aan het bedrijf Immateriële vaste activa (IMVA) zijn niet-monetaire activa zonder fysiek gedaante. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld taxivergunningen, software en goodwill. In dit artikel leest u wanneer IMVA geactiveerd dienen te worden, tegen welke waardering zulks geschiedt en welke overige bijzonderheden gepaard gaan met IMVA Er staan immateriële vaste activa op mijn balans, wat moet ik ermee? De vraag wat immateriële vaste activa zijn en hoe ze ooit ontstaan zijn is een vraag die menig ondernemer bezig houdt. En als er immateriële vaste activa zijn in je onderneming, dan is de volgende vraag hoe je ermee om moet gaan Immateriële vaste activa op een juiste wijze te waarderen en te presenteren, waaronder kosten van ontwikkeling, licenties en kosten van websites. Immateriële vast activa in zowel een commerciële als fiscale jaarrekening te verwerken - Minder. Programma

Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn de niet tastbare of grijpbare activa waarover een onderneming beschikkingsmacht heeft. Voorbeelden hiervan zijn: computersoftware, octrooien en patenten. De immateriële vaste activa zijn onder te verdelen in de volgende subcategorieën: Kosten van onderzoek en ontwikkelin Deze cursus bevat uitleg en een oefening over hoe immateriële vaste activa ingeboekt moeten worden. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken. Registreren vraagt maar één minuut. Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou. gratis lesmateriaal immateriële vaste activa voordat ze geactiveerd mogen worden, maar het blijft een vreemde eend in de bijt. Immateriële vaste activa zijn minder eenvoudig te doorgronden dan materiële vaste activa. De definitie in IAS38 van immateriële activa luidt samengevat

Immateriële vaste activa zijn items dat een bedrijf eigenaar is en is afgeleid van profiteren, maar kan fysiek maatregel te tellen. Voorbeelden van immateriële activa zijn octrooien, handelsmerken en auteursrechten Immateriële vaste activa worden jaarlijks geherwaardeerd op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige economische baten (art.8 §1 KB Boekhoudplan). Omwille van de veelvuldige boekingen en de complexiteit van de waarderingsregels m.b.t. herwaardering, opgelegd door het KB Boekhoudplan, zal in een eerste fase de toepassing ervan extra-comptabel gebeuren 8 leermiddelen gevonden over immateriële vaste activa, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten met daarop in mindering gebracht de cumulatieve afschrijvingen. Afgeschreven wordt vanaf het moment dat het actief voor gebruik beschikbaar is volgens het lineaire systeem gebaseerd op de geschatte economische levensduur met inachtneming van restwaarde immateriËle vaste activa - 15.12.2017 Een vennootschap boekt een bedrag van € 20.000 als immateriële vaste activa (IVA), met als tegenpost een tegoed op de rekening-courant (rc) van de zaakvoerder

Wat zijn immateriële vaste activa? - Zelfstandigen in

Home > Balans > 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar > 21 Immateriële vaste activa > 219 Overige Immateriële Vaste Activa Balans 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's, kosten en schulden op meer dan een jaa Immateriële vaste activa. Bedragen x € 1 miljoen. 31-12-2019. 01-01-2019. 31-12-2018. Bijdragen aan activa in eigendom van derden. 6,1. 6,8. 6,8. 6,1. 6,8. 6,8. Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt: Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Share your videos with friends, family, and the worl De mutatie in de overige immateriële vaste activa wordt grotendeels veroorzaakt door de samenwerkingsovereenkomst die Jumbo en HEMA eind 2019 hebben gesloten. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst houdt Jumbo het exclusieve recht om als food retailer met ingang van 2020 HEMA producten aan het assortiment in de winkels toe te voegen (€ 16.900) Immateriële vaste activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Immateriële vaste activa spelen wel een rol in het financiële proces maar nooit in het fysieke bedrijfsproces. Alleen wanneer immateriële vaste activa een objectief bepaalbare waarde hebben, kunnen ze worden opgenomen op de balans

Activering van zelfontwikkelde software en websites in

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt: Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Bijdragen aan activa in eigendom van derden. Totaal. Aanschafwaarde 1 januari 2018-0,6. 22,0. 22,6 De immateriële vaste activa zijn een van de vreemdste balansrubrieken. De naam zegt het zelf: ze zijn 'immaterieel' en dus 'niet tastbaar'. Dit in tegenstelling tot de 'materiële vaste activa' zoals een gebouw, machine of voertuig. Hoe moeten we ons deze activa concreet voorstellen Goodwill : Overige immateriële vaste activa : Totaal 2018 : Totaal 2017 : Aanschafwaarde begin verslagjaar. 11.624 : 15.607 : 27.231 : 19.443 : Autonome. Immateriële vaste activa. A111 - Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio; A112 - Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief; A113 - Immateriële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden; Materiële vaste activa. A121 - Materiële vaste. Immateriële vaste activa [1] (in €) Goodwill : Verloopoverzicht 2020 : Aanschafwaarde begin boekjaar. 7.751 Totaal materiële vaste activa : Verloopoverzicht 2020 : Aanschafwaarde begin boekjaar. 112.841. 57.093.849. Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar.

Vaste Activa. Onder vaste activa (Engelse term: fixed assets) vallen de bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn.Veelal wordt een periode langer dan één jaar hiervoor aangehouden. Het gaat om bezittingen die worden gebruikt in de bedrijfsvoering en die niet worden verhandeld T1 - Het belang van de impairment-toets op immateriële vaste activa in de ontwikkelingsfase. AU - Kamp, Bart. PY - 2019/6. Y1 - 2019/6. N2 - In 2017 heeft de Accountantskamer een uitspraak gedaan over controlewerkzaamheden van een accountant rond de activering van een intern vervaardigd softwaresysteem Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt

Immateriële vaste activa Financieel: Administrati

'Immateriële vaste activa horen thuis in rating-ratio's' E en vlekkeloos imago heeft de balans-post immateriële vaste activa niet. In ieder geval zit zijn wilde jeugd hem dwars. Tijdens de internethype van de jaren negentig was hij namelijk uiterst behulpzaam bij het bouwen van luchtkastelen in allerlei soorten en maten Neem de immateriële vaste activa niet op in de noemer, omdat dit de resultaten kan scheeftrekken. De formule is: Netto jaaromzet / (Bruto vaste activa - Opgebouwde afschrijving) = Omloopsnelheid van de vaste activa. Een voorbeeld: Een bedrijf XYZ heeft bijvoorbeeld bruto vaste activa van €10.000.000 en opgebouwde afschrijvingen van €4. Voor immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgesteld plan. Er mag, overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, een versneld afschrijvingsplan voor worden toegepast

bedragen x € 1.000,-00. Immateriële vaste activa. 31-12-2019. 31-12-2018. Mutatie. Bijdrage aan activa in eigendom van derden. 00.3. Bijdrage aan activa in eigendom van derde Nota ZWaarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 8 4.2 Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa bestaan uit: - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het realiseren van een bepaald actief Immateriële vaste activa. Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen op de balans opgevoerd worden, als zij een objectief bepaalbare waarde hebben

Wel of geen investeringsaftrek bij nieuwe website? Johan

 1. Alle investeringen in immateriële of materiële vaste activa van meer dan [...] EUR moesten door de licentiecommissie van de KNVB worden goedgekeurd, hetgeen in feite betekende dat NEC geen transfers kon doen
 2. Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn auteursrechten, merken, patenten, maar ook een lastig te waarderen zaak zoals goodwill kan als een immaterieel activum worden gewaardeerd. Risico gewogen activa. In de bankensector wordt het begrip 'risico gewogen activa' gehanteerd. Dit begrip is.
 3. immateriële vaste activa. Toch kan software vastliggen op een fysie-ke gegevensdrager. Er zijn dan kenmerken van zowel immateriële als materiële aard. Rubricering als materieel vast actief kan in de plaats treden van opname als immateri-eel vast actief. De keuze is afhankelijk van het antwoord op de vraag welk element het meest bepalend is
 4. g in november 2016 omtrent de BBV-wijzigingen zijn voormalige categorieën NIEGG en VGHS-gronden per 1-1-2016 opgeheven en zijn de boekwaarden hiervan, geactiveerd als Immateriële vaste activa (voorbereidingskosten), materiële vaste activa (waarde van de gronden), dan wel afgeboekt (overige kosten)
 5. Vaste activa Afschrijving vaste activa. De materiële vaste activa als investeringen met economische en maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven conform de onderstaande afschrijvingstermijnen
 6. Andere voorbeelden van immateriële vaste activa zijn ook wel octrooien en goodwill. Materieel. In tegenstelling tot de immateriële vaste activa kun je de materiële vaste activa wél aanraken. Het bedrijfsgebouw, de machines, maar ook alle computers en ICT apparaten zijn voorbeelden van deze groep
 7. Onder vaste activa wordt verstaan alle bezittingen waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Vaste activa bestaan uit: Immateriële vaste activa; Materiële vaste activa; Financiële vaste activa; Het activeren van voorbereidingskosten is aan strikte voorwaarden gebonden. De voorwaarden zijn

de activa ten tijde van de overbrenging minus de fiscale boekwaarde van de activa of de in artikel 20 bedoelde kosten in verband met niet-afschrijfbare vaste activa. assets when transferred less the value for tax purposes of the assets or the costs referred to in Article 20 relating to fixed assets not subject to depreciation Vaste activa zijn de langetermijninvesteringen van een bedrijf waarvan de volledige waarde niet wordt gerealiseerd tijdens het boekjaar. Hieronder kunnen ook zaken worden verstaan die geen inherente waarde hebben (zoals immateriële activa) of activa zonder vaste levensduur,. Onder Immateriële Vast Activa is momenteel een Type beschikbaar: Goodwill. Inmiddels ligt er een wens bij onze ontwikkelingsafdeling voor de uitbreiding van Typen Immateriële Vaste Activa. In de aanvullende module Financial Overview is het mogelijk om Subkoppen aan te maken waar je een of meerdere grootboekrekeningen van verschillende Typen aan koppelt Online vertaalwoordenboek. EN:immateriële vaste activa. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Immateriële vaste activa 7100 Projecten 360.150 390.953 Materiele vaste activa 7110 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 162.733 181.398 7120 Inrichting en inventaris 45.818 46.449 7130 Kantoormachines 4.534 7.380 7140 Computer hard- en software 93.899 11.912 7150 Website 205.397 Overige materiele vaste activa 0 0 512.381 247.139 7500 Financiiële.

Ontwikkelingskosten van software of websites: wanneer en

Immateriële vaste activa zijn duurzame goederen van onlichamelijke aard (bv. studies, licenties, bijzondere plannen van aanleg) die het bestuur gebruikt om zijn maatschappelijke opdracht te vervullen en de dienstverlening te organiseren. Verwante info: BVR BBC, art. 54 Immateriële vaste activa. 1.1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief. Boekwaarde per 1 januari 2018. 145. BIJ: Investeringen gedurende het jaar. 160. AF: Afschrijvingen gedurende het jaar. 118. AF: Bijdragen van derden. 7. Boekwaarde per 31 december 2018. 180

210 Immateriële vaste activa. 210.1 Algemeen. 210.2 Waardering bij eerste verwerking van een immaterieel vast actief. 210.3 Waardering na eerste verwerking. 210.4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa. 210.5 Presentatie. 210 Bijlage Bij alinea 210.117 Websitekoste immateriële activa die door een derde zijn verworven, worden tegen de aankoopprijs op de balans opgenomen., Aangekochte immateriële activa zijn verdeeld in twee categorieën: eindig en oneindig. In beide gevallen worden immateriële activa niet naar boven geherwaardeerd Immateriële vaste activa. Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in de onderneming, maar niet in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben Dit artikel bespreekt goodwill en andere immateriële vaste activa zonder bepaalde levensduur in relatie tot informatieverschaffing in de jaarrekening over het vermogen van de onderneming. Dit is van belang omdat de boekwaarden van deze activa op basis van IFRS uitsluitend via een impairmenttest al dan niet verminderen (anders dan op basis van Dutch GAAP) en als gevolg van deze specifieke.

Materiële vaste activa voorbeelden, welke posten vallen eronder? Om een duidelijker beeld te scheppen over wat materiële vaste activa precies is gaan wij jou er in dit stuk meer over vertellen. Dit doen we aan de hand van een aantal voorbeelden. Zo vallen de volgende bezittingen van een bedrijf onder materiële vaste activa: Inventari Expertises GALTIER Valorem, onafhankelijke en gespecialiseerde experten, zowel in de schatting van immateriële en materiële activa als in expertise na een schadegeval, voor particulier en bedrijf, in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en in het Groothertogdom Luxemburg Actua, Ondernemers die meerwaarden realiseren op bepaalde immateriële en materiële vaste activa kunnen, mits tijdige herbelegging van de verkoopwaarde of schadevergoeding, uitstel van belasting krijgen. De meerwaarde wordt dan maar belast aan het tempo van de a De waarde van immateriële activa zijn vaak minder goed in te schatten dan die van gebouwen en machines, stellen de economen. Daarnaast is de boekhoudkundige verwerking van investeringen in immateriële activa anders dan van vaste activa. Op dit laatste thema borduurde de bekende Morgan Stanley-strateeg Michael Mauboussin deze week voort

Vaste activa Immateriële vaste activa Website 579 781 579 781 Vlottende activa Vorderingen Op handelsdebiteuren 0 3.089 Overige vorderingen en overlopende activa 0 50 0 3.139 Liquide middelen 84.211 16.542 TOTAAL 84.790 20.462 31 december 2014 31 december 2013 JAARREKENING Activa. Bedrijfsmiddelen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Bedrijfskapitaal Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Passiva. Eigen vermogen Ondernemingsvermogen Terugkeerreserve Schulden Langlopende schulden Kortlopende schulde Immateriële vaste activa €0,03 mln. Activa boekwaarde 31-12-2018. Zuidhaghe : 27 Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen. Bruto investeringen (€ 0,14 mln.) Winkelcentrum Duinzigt : 58 Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen van der. Immateriële vaste activa 31-12-2017 Vermeerdering Afschrijving Buitengewone waarde-vermindering 31-12-2018; Bijdragen aan activa in eigendom van derde

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek - DTS Duijn's Tax

 1. Immateriële vaste activa Aanschafprij s Cum. Afschrijving Boekwaarde 1-1-2019 Investeringen. Des-investeringen Afschrijvingen Aanschafprijs. Cum. Afschrijving Boekwaarde 31-12-2019 Website 3.904 . 3.904 - -.
 2. gen In de toelichting bij de deelne
 3. g (meer dan één jaar). Vaste activa kan worden onderverdeeld in immateriële, materiele en financiële activa. Immateriële vaste activa bestaat uit: onderzoek, ontwikkeling, gekochte concessies, octrooien, merken en betaalde goodwill
Smartflats 1A - Financiën - Spreds

De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa

 1. Hoe boek ik de verwerving van materiële vaste activa? Lorenzo Risack 2020-06-08T17:11:09+00:00.
 2. immateriële of materiële vaste activa, en het niet-monetaire gedeelte van de vrijwillig verwezenlijkte vliegtuigen van de opgave 276 K wordt ingevuld). meerwaarden op zulke activa die sedert meer dan vijf jaar vóór de vervreemding de aard van vaste activa hadden (wat de.
 3. g van hun immateriële vaste activa, zoals intellectuele eigendommen, niet op orde. Vier op de tien organisaties werden in de afgelopen twee jaar
 4. ACTIVA x € 1.000 x € 1.000 Vaste activa Immateriële vaste activa 1 13.238 0 Materiële vaste activa 2 363.826 391.753 Financiële vaste activa 3 3.020 3.563 Totaal vaste activa 380.084 395.316 Vlottende activa Voorraden 4 11.175 11.494 Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 5 0
 5. Immateriële vaste activa omvatten de kosten van onderzoek en ontwikkeling, de concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkaardige rechten, de goodwill en de vooruitbetalingen op die bestanddelen (art. 95, § 1, II K.B. W.Venn.)
 6. g. Twee voorbeelden hiervan zijn: - kosten voor onderzoek en ontwikkeling - Octrooien
Digitaal startkompas website by Moscatellivincent - IssuuPPT - BE-GAAP versus IFRS PowerPoint Presentation, freeKunskapsskolan Nederland - Collin Crowdfund

Proef/oefen tentamen 5 Januari 2016, vragen en antwoorden RJ samenvatting collegejaar 2012 PPP hfd 8 Eigen vermogen Voorbereiding les 5 auditing theory Serrano vserranoma PEC3 15-11-2020 14 11 56 Serrano vserranoma PEC2 26-10-2020 23 56 3 Immateriële vaste activa 1 11.831 13.358 Materiële vaste activa 2 353.072 371.382 Financiële vaste activa 3 98 129 Totaal vaste activa 365.000 384.869 Vlottende activa Voorraden 4 13.655 11.896 Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 5 0 0 Debiteuren en overige vorderingen 7 159.216 207.298 Liquide middelen 9 117.820 36.710. Vaste activa zijn kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan. Voorbeelden zijn machines, inventaris en gebouwen. Vaste activa worden ook wel vaste kapitaalgoederen of vast kapitaal genoemd. Kapitaalgoederen die maar één productieproces meegaan, worden vlottende activa genoemd

 • Ringa bedrägeri straff.
 • Sälja aktier inom familjen.
 • Seen Tessin.
 • Hummingbot returns.
 • Blockchain exchange Reddit.
 • Konkursutförsäljning MQ.
 • Day trading alerts Reddit.
 • Powerhouse share price.
 • Mobillån Flashback.
 • Alternative Investment Fund manager.
 • Kolloidalt silver köpa.
 • Binck limiet order.
 • VegMe Pulled.
 • Ash Unova League team.
 • FBI Agent Lön.
 • Unit of cryptocurrency.
 • ING internship.
 • Xkcd kola borehole.
 • Beste indexfondsen 2020.
 • Hur köper man XRP.
 • Rendement vastgoed berekenen Excel.
 • Bitcoin price alerts.
 • SATOS Ripple.
 • THNQ ETF review.
 • Skattetabell 35.
 • Personal Capital reviews.
 • Klövsjö fjällhotell.
 • Types of crypto wallet.
 • Hyra parkering Tågaborg.
 • Ian mckellen nomineringar.
 • Storytel topplista 2020.
 • House edge.
 • K 12 building.
 • Xkcd social.
 • Generella toleranser på ritning.
 • Turkiet städer.
 • Asmongold wiki.
 • Reddit Polkadot 2021.
 • ETH price Robinhood.
 • Best Amazon products.
 • Sure Bet wowhead.