Home

GRI index svenska

GRI-indexet gäller Årsredovisningen sid 1-54 inklusive Förvaltnings-berättelsen sid 28-54, samt webbsidor där så anges. 102-3 Huvudkontorets lokalisering Uppsala 102-4 Länder där organisationen har verksamhet Verksamhet i Sverige och utlandet. Geografiskt fokus för Svenska kyrkans internationella arbete genom Act Svenska kyrkan Global rights index 2020: Nattsvart för världens arbetstagare. Trenden fortsätter - över hela världen kränks och begränsas arbetstagares rättigheter. I många länder innebär fackligt engagemang livsfara. I andra länder hindras arbetstagare från att göra sin röst hörd. Hot, våld och trakasserier tillhör vardagen

GRI-index Innehållsförteckning enligt GRI Första AP‐fonden redovisar verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som en del i årsredovisningen Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption GRI-index. Här finner du innehållsförteckningen enligt Global Reporting Initiative, nivå Core. Här beskrivs hållbarhetsstyrningen övergripande. Hänvisning för 103-1, 2 och 3 för respektive väsentligt område hittas i de specifika upplysningarna nedan. Inga incidenter GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att förstå och kommunicera affärers påverkan för kritiska hållbarhetsfrågor svenska organisationer har registrerat en GRI-redovisning sedan 2008. ekonomiska och sociala faktorer. GRI 103 handlar om styrning, väsentlighet och När alla uträkningar och upplysningar är på plats avslutas redovisningen med att ta fram ett GRI Index. indexet redovisar vilka upplysningar som finns med och på vilken sida i själva.

 1. GRI, som är en förkortning av Global Reporting Initiative, har tagit fram riktlinjer för att redovisa organisationers hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt. I Sverige rapporterar alla statliga och många privata bolag sitt hållbarhetsarbete enligt GRI. Mer information hittar du på GRI:s webbplats
 2. We're GRI. With more than 10,000 GRI reporters in over 100 countries, we're advancing the practice of sustainability reporting and enabling businesses, investors, policymakers, and civil society to use this information to engage in dialogue and make decisions that support sustainable development
 3. SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2017 43 GRI-index Hela indexet hänvisar till GRI Standards, Core-nivå. Sidhänvisningarna anger var information om respektive upplysning finns att läsa i årsredovisningen. GRI STANDARDS INDIKATOR SIDA KOMMENTAR/UTELÄMNANDE GRI 102: Allmänna standardupplysningar Organisationsprofil 102-1 Organisationens namn 4
 4. GRI-indexet beskriver Industrivärdens hållbarhetsar-bete baserat på GRI Standards. Rapporten består av infor-mationen nedan, inklusive angivna hänvisningar, samt den information som redovisas i års- och hållbarhetsredovis-ningen 2020, på hemsidan och på cdp.net enligt respektive hänvisning i GRI-indexet
 5. Global Reporting Initiative (GRI) är världens ledande och mest använda standard för hållbarhetsredovisning. Sedan 2017 är Ethos International GRI Certified Training Partner och erbjuder därmed också certifierade kurser i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards
 6. GR — GRI I 2020 RR RRIG I 2002 5 ICLOSR R ICLOSR I PAG I USTIII RR RR 2020 R ASSR NOTES 102-54 i ein in ccordne i e GRI tndard 80 102-55 GRI nten index ee nte ee GRI nten Index . 102-56 Exen ssurne 82-83 es ssured eied informain in tinii Re ine 2011 nd ssure nn Ret . Ecn
 7. GRI-rapporten och indexet beskriver Industrivärdens hållbarhetsarbete baserat på GRI Standards. Rapporten består av informationen nedan, inklusive angivna hän- visningar, samt den information som redovisas i års- och hållbarhetsredovisningen 2018, på hemsidan och på cdp.net enligt respektive hänvisning i GRI-indexet

Global rights index 2020: Nattsvart för världens

GRI 304: Biologisk mångfald 304-3 138-139 136, 140-141 136 Utsläpp GRI 305: Utsläpp 305-5 138-139 136, 140-141 136 Hälsa och säkerhet GRI 403: Hälsa och säkerhet 403-9 138-139 136, 140-141. 145 136 Mångfald och jämställdhet GRI 405: Mångfald och jämställdhet 405-1 138-139 136, 140-141 136 GRI 403: Styrning av hälsa och säkerhe Vi använder GRI Standards riktlinjer som vägledning för Clas Ohlsons hållbarhets- rapportering. Den årliga rapporten beskriver våra prioriterade hållbarhetsområden samt relevanta mål och nyckeltal kopplade till dessa områden. GRI-indexet ger hänvisningar beträffande standardupplysningar om före Global Reporting Index - GRI - är sedan länge det vedertagna ramverket för hållbarhetsredovisning inom såväl näringslivet som offentlig och ideell sektor. GRI har utvecklats under mer än 15 år och kommit ut i fyra upplagor där GRI G4 är den senaste

SkiStars hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards (GRI) riktlinjer, tillämplighetsnivå Core. I SkiStars GRI-index finns hänvisningar till var i verksamhetsberättelsen informationen återfinns 1 World Bank GRI Index 2020 This 2020 World Bank GRI Index is an inventory of the sustainability considerations used in World Bank lending and analytical services, as well as within its corporate practices. This sustainability disclosure index has been prepared in accordance with the Core option of the GRI Standards1 GRI-Index. Nyfosa rapporterar sitt hållbarhetsarbete som en del av årsredovisningen. Rapporteringen sker i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Här kan du ladda ner GRI-rapporten Domänen gri.se kommer att handla om bland annat gri, Grim och GRI-index. Om ni är intresserade kan ni få kontroll över domänen GRI.se genom att köpa den. Priset för domänen gri.se är 60000 kr exklusive moms. Om intresse finns så kontakta oss via köpa domänen gri.se Employer Brand Index: Kommentar/utelämnande: Plats 27 av 250 på 4Potentials lista över de företag där Sveriges främsta talanger mellan 20-50 år vill arbeta. Läs mer: GRI-index DMA: Strategier, mål och måluppfyllelse, En kultur där kunden står i centrum, Svenska Spels styrning av hållbarhetsarbete

Växjö Ödman 15 — Nyfosa

GRI-index Skandias ambition med en årlig hållbarhetsredovisning är att öppet och balanserat redovisa ställningstaganden, aktiviteter och resultat inom de områden som vi identifie-rat som väsentliga för ett hållbart företagande. Processen för att fastställa de väsentliga områdena beskrivs på sida GRI 308: Miljömässiga leverantörsutvärderingar 2016. 308-2. Negativ miljöpåverkan inom leverantörskedjan och vidtagna åtgärder. Hållbar leverantörskedja . GRI 401: Anställning 2016. 401-1. Nyanställningar och personalomsättning. Nyckeltal medarbetare . GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2018. 403-9. Arbetsrelaterade skador. GRI-index. SCAs hållbarhetsredovisning 2015 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer, G4 Core. Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns: i denna hållbarhetsredovisning (SR), Årsredovisning (AR) eller SCAs hemsida ( sca.com/GRI ), som innehåller motsvarande GRI-index med direktlänkar The GRI Standards create a common language for organizations - large or small, private or public - to report on their sustainability impacts in a consistent and credible way. This enhances global comparability and enables organizations to be transparent and accountable

G4-32 GRI Content Index - In accordance with GRI G4.0 Core requirements and report the reference to the External Assurance Report; G4-33 Organization's policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report; Governanc GRI-index 2018 GRI 102: Generella upplysningar Indikator Beskrivning dSi nghäi nisvn Kommentar/reservation Organisationsprofil i enlighet med svensk lagstiftning. Ålders - fördelningen redovisas för samtliga anställ - da i SCA, då uppdelning per anställnings-kategori i dagsläget saknar systemstöd

Global Reporting Initiative (GRI) Reference Index This material references GRI Standards 2018. For more information about our reporting approach, please click here. Millicom 01 Global Reporting Initiative (GRI) Reference Index 1 . STAKEHOLDER ENGAGEMENT 102-40 List of stakeholder groups Annual Report p. Global rights index 2020: Nattsvart för världens arbetstagare. Trenden fortsätter - över hela världen kränks och begränsas arbetstagares rättigheter. I många länder innebär fackligt engagemang livsfara. I andra länder hindras arbetstagare från att göra sin röst hörd. Hot, våld och trakasserier tillhör vardagen

GRI-index - AP

 1. GRI-index 2017. SASB-index 2020. Senast uppdaterad: 26 mar 2021 Kontakt Växel 08-666 64 00. E-post info@industrivarden.se. Besöksadress Storgatan 10 114 51 Stockholm. Postadress Box 5403 114 84 Stockholm. Visa på karta. Industrivärden stödjer.
 2. GRI-index. Vi använder GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder för rapportering om ekonomisk, miljömässig och social påverkan och hur vi bidrar till hållbar utveckling. GRI:s standarder för rapportering är det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering. De bygger på en modulbaserad, sammanhängande struktur och har.
 3. GRI index English version. Strategi och analys. G4-1 Uttalande från VD; Organisationsprofil. I enlighet med GRI: mars 2021 23 april, 2021 - Svenska Finansiell data - Delårsrapport kvartal 1, januari - mars 2021 23 april, 2021 - Svenska Presentation - Delårsrapport kvartal 1, januari - mars.

GRI Hållbarhetsrapport - allt du behöver veta! - KPMG Sverig

Nu finns GRI på svenska. Global reporting initiatives, GRI:s vägledning för hållbarhetsredovisning version 3 finns nu på svenska. Översättningen kan man hitta på organisationens hemsida www.globalreporting.org. GRI har också utarbetat en ny branschspecifik vägledning för bland annat finanssektorn Nedan finns en översikt som visar hur våra viktiga frågor relaterar till GRI-frågor och det är för dessa frågor vi redovisar styrning och resultat. För mer information om redovisningen, dess avgränsningar, GRI-indikatorer, definitioner, avsteg med mera, se GRI-index eller Redovisningsprinciper i vår Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Hållbarhetschef Anna Denell 070-968 15 81 · 08-566 205 81 anna.denell@vasakronan.se. Finanschef Thomas Nystedt 070-686 25 41 · 08-566 205 41 thomas.nystedt@vasakronan.se. Innehåll. Hållbarhet /. GRI. Vi utvecklar städer. Vår vision är den goda staden. Kontorsområden GRI INDEX . Please note that all indicators are from the Global Reporting Initiative (GRI) Standards published in 2016. The impact boundary for each of the relevant GRI Standards is both inside and outside the organization, with the exception of the following, for which the impact boundaries are limited to inside the organization: GRI 206: Ant Men eftersom den senaste versionen av GRI, G4 ännu inte översatts till Svenska, så börjar materialitetsanalys bli ett synonymt begrepp som används allt mer. Analysen syftar till att identifiera de frågor som är viktigast att arbeta med, frågor som innebär väsentliga risker och eller dito möjligheter

GRI-index Förteckningen nedan redogör för Sveaskogs redovisning enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI standards nivå Core och var informationen finns att hitta. Alla upplysningar nedan följer version som publicerades år 2016 om inte annat anges. GRI 102 - Allmänna standardupplysningar GRI Standard Hållbarhetsredovisningen ingår i BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning och är upprättad i enlighet med GRI Standards. GRI-index och kompletterande information finns i vårt separata GRI Appendix. Hållbarhetsredovisningen är externt granskad. Läs och ladda ner vår Års- och Hållbarhetsredovisning 2020. GRI-Index 2020 The GRI, Global Compact and SDG Index lists information on GRI indicators, topics relevant for the Global Compact principles and refers to the respective Sustainable Development Goal of the UN.. If no information is shown for a GRI indicator, we offer an explanation. In order to improve clarity, the GRI indicators in the BASF Online Report are shown directly on the corresponding pages

GRI-Index för Clas Ohlsons hållbarhetsrapport 2014/15 Om det skulle förekomma avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen så har den svenska företräde. Detta GRI-Index ger hänvisningar för de generella standardupplysningar samt väsentliga aspekter som Clas Ohlson rapporterar The index below outlines where GRI reporting elements are addressed in this Sustainability Report, in the Annual Report, and where they are disclosed online at www.electroluxgroup.com. For more information on the Global Reporting Initiative, visit www.globalreporting.org. See About this report for more information on this review's reporting realm GRI är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven. Fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbar redovisning för företag och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi. Organisationen är nätverksbaserad. Ca 30 000 personer runt om i världen bidrar på olika sätt i arbetsgrupper kring ramverket oc Hitta bra gri i Västmanland. Det finns sammanlagt 11 organisationer som erbjuder nyttiga GRI på totalt 11 olika orter i Västmanlands län och flera av dessa organisationer har mycket erfarenhet av att ordna ett gri. Det finns många olika typer av viktiga GRI som du kan välja bland. En klar fördel är om man kan få rekommendationer av någon som talar om vilken organisationer som är. HEM Hållbarhetsindex - GRI Index 2018. Halmstads Energi och Miljö AB publicerar en hållbarhetsredovisning som ett sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas på HEM. Detta är HEM:s andra hållbarhetsredovisning

GRI-index - Hållbarhetsredovisning 2020 - Spendrups

SDD - GRI Database. ABOUT. SEARCH. DATA PARTNERS. SDG TARGET 12.6. Home. Dashboard. IMPORTANT DISCLAIMER: Due to the ongoing review of this database and its related registration process, the information on this platform was last updated in December 2020 and is not going to be further populated Summary of GRI indicators . 102-49. Changes in reporting. Approach to sustainability reporting . 102-53. Contact point for questions regarding the report. Contact us . 102-54. Claims of reporting in accordance with the GRI standards. Approach to sustainability reporting . 102-55. GRI content index. GRI Index . 102-56. External assurance.

GRI-index och index ÅRL hållbarhetsrapport. Essitys års- och hållbarhetsredovisning 2017 har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) Standards: Core. Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns. Redovisningen omfattar också kraven på hållbarhetsrapport enligt. Hitta bra gri i Blekinge. Det finns sammanlagt 8 organisationer som erbjuder nyttiga GRI på totalt 8 olika orter i Blekinge län och flera av dessa organisationer har mycket erfarenhet av att ordna ett gri. Det finns många olika typer av viktiga GRI som du kan välja bland. En klar fördel är om man kan få rekommendationer av någon som talar om vilken organisationer som är bäst på GRI. The GRI content index table will be online shortly

Årlig rapportering. SEB rapporterar årligen om händelser, framsteg och aktiviteter inom hållbarhetsområdet. Vår ambition är att föra en öppen och transparent dialog med våra intressenter. SEB:s rapporter inom hållbarhetsområdet presenteras nedan. Vi rapporterar i enlighet med Svenska årsredovisningslagen (baserat på EU-direktivet. Innehållsförteckning enligt GRI 102‐5 Ägarstruktur och företagsform Svensk statlig myndighet 102‐6 Marknader Årsredovisning sid 8 102‐7 Organisationens storlek Årsredovisning sid 3‐5, 37 102‐8 102‐55 GRI‐index Denna tabelle Hitta bra gri i Gotland. Det finns sammanlagt 13 organisationer som erbjuder nyttiga GRI på totalt 10 olika orter i Gotlands län och flera av dessa organisationer har mycket erfarenhet av att ordna ett gri. Det finns många olika typer av viktiga GRI som du kan välja bland. En klar fördel är om man kan få rekommendationer av någon som talar om vilken organisationer som är bäst på GRI.

The Global Reporting Initiative (known as GRI) is an international independent standards organization that helps businesses, governments and other organizations understand and communicate their impacts on issues such as climate change, human rights and corruption.. Under increasing pressure from different stakeholder groups - such as governments, consumers and investors - to be more. GRI index. Our reporting principles are based on the Global Reporting Initiative (GRI) standards, complemented by internally developed guidelines. We conclude that our Report 2020 meets the GRI Standards Core option requirements. For a comparison against all GRI disclosures, see below The GRI Index covers activities carried out during fiscal year 2020, from July 1, 2019 through June 30, 2020. The COVID-19 pandemic impacted the World Bank's operations and staff activities through reduced travel, the extended shutdown of our offices, and a shift in staff health services GRI-INDEX GRI-STANDARD UPPLySNING SIDHÄNVISNING KOMMENTAR GRI 101: FOUNDATIONS 2016 GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016 ORGANISATIONSPROFIL 102-1 Organisationens namn 37 102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 12-13, 15 102-3 Lokalisering av huvudkontor 37 102-4 Lokalisering av verksamhet 14 102-5 Ägande och företagsform 26.

GRI content index as part of Online Annual Report 2020. GRI 102-56 . Limited Assurance Report of the Independent Auditor . Topic-specific standards; GRI Standard . Location in Annual Report . Comments . GRI 200 Economic . Direct economic value generated and distributed. GRI 103 GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior. GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics. Environment and Climate. Water, electricity, and heating. GRI 302-1 Energy consumption. GRI 303-1 Water consumption. Cutting carbon in transportation. GRI 305-5 Reduction of GHG emissions. Commitment to cleaner seas GRI CONTENT INDEX This report was prepared in accordance with the GRI Standards, applying the Core option. On behalf of the Materiality Disclosures Service, GRI Services verified that the GRI content index is well structured and that disclosures for 102-40 to 102-49 match the corresponding chapters in the report This GRI Index corresponds to sustainability information presented in Environmental, Social & Governance Topics A-Z on pepsico.com, in our annual Sustainability Report and as part of external reporting such as our Annual Report, Proxy Statement and filings with the Securities and Exchange Commission Gri-Gri (tyska: Grigri) är en operett i tre akter med musik av Paul Lincke med libretto av Heinrich Bolten-Baeckers efter en förlaga av Jules Chancel. Operetten hade urpremiär 25 mars 1911 i Köln. 18 februari 1913 hade Gri-Gri premiär på Stora teatern i Göteborg. I Stockholm har Gri-Gri bland annat spelats 1923 på Oscarsteatern med regi av Elvin Ottoso

GRI standarder översatta till svenska - Position Gree

 1. BILLERUDORSÄS GRI 2016 1 GRI Index Details for the GRI G4 review 2 G4 Content Index GRI Standard Disclosures 6 Index Disclosures on Management Approach 13 Aspect-Specific G4-DMA-b Supplier Assessments. 2 BILLERUDORSÄS GRI 2016 G4 Content Index GRI Standard Disclosures - 'in accordance' cor
 2. 4 GRI 102: General Disclosures 2016 6. Reporting practice 33 Disclosure 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 33 Disclosure 102-46 Defining report content and topic Boundaries 34 Disclosure 102-47 List of material topics 35 Disclosure 102-48 Restatements of information 35 Disclosure 102-49 Changes in reporting 36 Disclosure 102-50 Reporting period 3
 3. 102-46 Defining report content and topic boundaries GRI index 10 102-47 List of material topics GRI index 10-11 102-48 Restatements of information See comment Any changes to previous reports are included in the topic-specific disclosures. 102-49 Changes in reporting GRI index 10 102-50 Reporting period See comment 1 January 2020 - 31 December.
 4. Gothenburg Research Institute (GRI) är Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning. Här verkar forskare från många olika discipliner, som företagsekonomi, etnologi, sociologi, juridik, psykologi, pedagogik, teknik och samhällsvetenskaplig miljöforskning. På GRI är doktorander och forskare kopplade till ett.

Bli ett proffs på GRI - Gidås Hållbarhetsbyr

GRI-index 2019 Generella standardindikationer Organisationsprofil Sida Kommentar/utelämnande 102-1 Organisationens namn ÅR 53 102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster ÅR 2, 8, 121 102-3 Organisationens huvudkontor ÅR 53, 121 102-4 Verksamhetsländer ÅR 2, 8 102-5 Ägarstruktur och företagsform ÅR 50-51 102-6 Marknader ÅR. GRI-index: 102-56 : Ev externt bestyrkande : Hållbarhetsredovisningen är inte externt bestyrkt : Väsentliga områden : 103-1 : Väsentliga områden, motivering och avgränsning : Våra väsentliga områden: 103-2 : Styrning av väsentliga områden

Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbetet Ledarn

Global Reporting - Welcome to GR

GRI Content Index. For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for Disclosures 102 - 40 to 102 - 49 align with appropriate sections in the body of the report. For all GRI Standards the 2016 editions of the Standards have been used Lista på svenska aktieindex. Vi har här sammanställt vanliga och populära svenska aktieindex som du bör känna till som investerare. Listan förklarar på ett tydligt och enkelt sätt vad de olika indexen betyder, vilka aktier de innehåller, och om de inkluderar utdelningar eller inte. Sidan innehåller samarbetslänkar

Stiger index innebär det att den svenska kronan försvagas. En svag krona kan dock gynna svenska företag då det blir billigare för utländska företag att köpa svenska produkter. Konsumentprisindex (KPI) Det mått som används för att mäta inflationen, det vill säga prisutvecklingen i ett land Funktionsnamn i Excel Svenska - Engelska. Vill du veta vad en Excelfunktion heter på engelska eller kan du det engelska namnet men har glömt det svenska? Här har vi samlat översättningen på de vanligaste funktionsnamnen i Excel. Listan visas i bokstavsordning efter det svenska funktionsnamnet SVENSKA INDEX - följ utvecklingen för olika svenska index på börsen. Här hittar du aktuella noteringar för olika svenska börsindex just nu. Följ utvecklingen för index som till exempel aktieindex, branschindex och OMX med mera GRI 102 General Disclosures 2016. PPG Industries, Inc. PPG is a publicly owned corporation, with shares traded on the New York Stock Exchange (symbol: PPG). Data by employment contract are not applicable since our employees work on a permanent basis. Contained in various sections throughout the report

Hållbarhetsredovisning enligt lagkrav och GRI Standards

The price for the GRI Content Index Tool is € 35. To purchase, click on the 'Buy Now' button below. You will then be directed to the GRI PayPal system. Please fill in the required details and follow the instructions given. You can receive free access to the tool via a unique coupon code if you purchase the GRI Content Index Tutorial. GRI content index Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Reporting cycle Management approach, 201 Sales growth and profitability on an annual basis (in local currencies) External assurance See our GRI content index . See our Annual Report page 18-19, 26-31. See our Annual Report page 19-20 Each manufacturing site provides various opportunities for employee representation and feedback. These may include committees, incident investigation, safety meetings, etc. NXP is certified to OHSAS 18001, and plans to be fully compliant to ISO 45001 by 2020. GRI 403. Occupational Health and Safety. 403-2 Roche GRI Index Reporting in accordance with the latest GRI guidelines. We have followed the Global Reporting Initiative (GRI) G4 guidelines since 2014, and have transitioned to the GRI Standards in 2017. By using the GRI guidelines, we disclose the most critical impacts of our activities on the environment, society and the economy GRI 102 GRI 102:55 GRI content index SDR 89-93 GRI 102 GRI 102:56 External assurance SDR 104 GRI 103: management approach Reporting practices GRI 103 GRI 103:1 Explanation of the material topic and its boundary SDR 25-27, 47-49,63-6

Lyft för hållbarhetsredovisningen när GRI blir standard

GRI Index. Roche discloses only total volumes used. Roche discloses only total volumes of water discharge. Break down by age group, gender is not shared publicly. Break down by age group, gender is not shared publicly. In Roche we do not have operations or suppliers where this could be a significant risk for incidents of child labour Abt has voluntarily followed GRI reporting guidelines since our inaugural Mission Impact Report, published June 2018, and plans to extend our reported disclosure threshold each year. 102-55: GRI content index. This document is organized by GRI Disclosures and serves as our GRI Content Index. 102-56: External assurance This index refers to the GRI Standards and G4 Oil and Gas Sector Supplement (OGSS) indicators, with cross reference to the Ten Principles of the United Nations Global Compact (UNGC), IPIECA sector-specific guidelines and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) GRI CONTENT INDEX This report was prepared in accordance with the GRI Standards, applying the core option. On behalf of the Materiality Disclosures Service, GRI Services verified that the GRI content index is well structured and that disclosures for 102-40 to 102-49 match the corresponding chapters in the report

DuPont 2020 GRI Index 7 Food & Beverage Automotive Industrial Consumer Smartphones Electronics Construction Health & Wellness Water PPE/ Defense Our Organization Our Sustainability Strategy Our Innovations Our Operations Our People Appendix Our markets GRI 102-6. Our technology serves over 15 major industries Samtliga Excelfunktioner på svenska och engelska Här nedan har vi skapat tabeller med namnen på samtliga inbyggda Excelfunktioner på svenska och engelska. Tabellerna är tänkta att fungera som en referens för er som från och till kommer i kontakt med funktioner på båda språken, till exempel genom kollegor eller när ni söker efter information på nätet GRI Index. Apple is committed to openness in our environmental, social, and governance policies and programs, and we share our progress through a variety of public reports, including on www.apple.com. These reports contain Standard Disclosures from the Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines Reporting Initiative Standards (GRI) Core option and contain many elements of the Comprehensive option. This reporting index includes relevant GRI standard discosures addressed in the report and aligns them with the applicable Sustainability Accounting Standards Board (SASB) indicators. GRI Standar

Svensk översättning av 'indices' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online Work Ability Index - WAI. Work Ability Index - WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Work Ability Index är ett instrument som används för att utvärdera individers arbetsförmåga och resurser i förhållande till arbetets krav. Metoden utvecklades vid det Finska Arbetshälsoinstitutet Our sustainability report 2019 has been prepared in accordance with the core option of the Global Reporting Initiative (GRI) Standards. The table below is an index of the : relevant GRI Standards for our material sustainability issues This table is the GRI Content Index. GRI 102-56 . External Assurance. Report & Data . Our environmental, health and safety and GHG data are assured annually by a third party. The assurance process is led by the vice president, environmental, health and safety, operations who reports to senior vice president, global operations and integrated.

This GRI Index corresponds to sustainability information presented in Environmental, Social & Governance Topics on pepsico.com, in our annual Sustainability Report and as part of external reporting such as our Annual Report, Proxy Statement and filings with the Securities and Exchange Commission Vi på Handelsbanken har hjälpt generationer att ta kloka beslut kring sin ekonomi. Vi finns här, nära dig i din vardag

GRI index - SkiSta

 1. UNILEVER GRI Content Index 1 June 2020 . UNILEVER GRI Content Index . Our online . Sustainable Living Report 201 9 has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. The table below provides an overview of the relevant GRI Standards for our most material topics and where to find information in the report or from other sources
 2. ium Stewardship Initiative's 11 principles and underlying criteria ICMM reference International Council on Mining and Metals (ICMM.
 3. GRI CONTENT INDEX This 2018 GRI index and report, prepared in accordance with GRI Standards comprehensive option, supplements our 2018 Corporate Responsibility Report (for fiscal year 2018) GRI Standard Disclosure URL and/or pages number Omission GRI General Disclosure

GRI-Index — Nyfos

 1. GRI content index as part of Online Annual Report 2019. GRI 102-56 . Limited Assurance Report . Topic-specific standards; GRI Standard . Location in Annual Report (AR) Comments . GRI 200 Economic . Direct economic value generated and distributed. GRI 103 . Financial Review, Business Performance
 2. Global Reporting Initiative (GRI) Index. The Global Reporting Initiative (GRI) provides a collection of standards to help measure and communicate performance on environmental, social and corporate governance (ESG) topics. AT&T has aligned its reporting to the GRI-recommended disclosures since 2008
 3. GRI Index. Values, principles, standards, and norms of behavior. All of Hermes Germany's own employees are included in collective agreements, some with individually specified clauses. Employee representatives at all of Hermes' own sites are organised in Works' Council committees. This report was not reviewed by external third parties
 4. GRI Index ADDITIONAL RESOURCES GRI INDEX Indicator Disclosure Number Description Disclosure Location General Disclosure GRI 102 102-1 Name of the organization 2019 Sustainability Report (SR) Cover GRI 102 102-2 Activities, brands, products and services Annual Report pages 4-29 GRI 102 102-3 Location of headquarters Annual Report page
Örebro Karossen 5 — Nyfosa

Gri - All bra information om gr

Finansiella målSCA Sustainability Report 2015Interim Report 2019 - AP1
 • Hotel ETF.
 • Stock tracking software Free download.
 • Träder lag korsord.
 • JP Morgan India HR contact.
 • Profits Trade Erfahrungen.
 • Roobet crazy time.
 • Onion Browser.
 • Danfoss HIU installation manual.
 • D hotel restaurant Menu.
 • Försäkringsrådgivare lediga jobb.
 • Len Kagamine Cosplay.
 • UNI crypto Reddit.
 • Köpa Xpeng aktie.
 • Bitcoin market cap tradingview.
 • Konsthelg Funäsdalen 2020.
 • Nemablom användning.
 • Bolån trots betalningsanmärkning Länsförsäkringar.
 • Kläppen stugor Mitt i Pisten.
 • Ethereum security attacks.
 • Tilray Inc Reddit.
 • Särskild löneskatt pension 2021.
 • Royal Canadian Mint gold etf.
 • Onvista Barbestand.
 • IQ Option Malaysia.
 • Dow Jones index Real time.
 • Bitcoin ATM in Georgia country.
 • Vilka använder Collector Bank.
 • Ca modul tv.
 • Nifty gateway jobs.
 • Klaverinstrument på c.
 • Binance Spot wallet P2P Wallet.
 • Särskild löneskatt pension 2021.
 • Fill or Kill Podtail.
 • Las Vegas USA bonus codes 2021.
 • Vergelijking oplossen met 1 onbekende.
 • Libertex Kryptowährungen.
 • Bijverdienste enquêtes invullen.
 • Binance native Segwit Ledger.
 • Razer Huntsman Quartz купить.
 • Voyager Therapeutics stock forecast.
 • Xkcd astrology.